fbpx

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szerződés

1. Általános rendelkezések

1.1. Az „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a szolgáltató (Tailor Travel Bt. Siklós, Mária utca 2/A.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett HAnd Birtok szálláshely (7800 Siklós, HRSZ: 3445) szálláshelyeinek igénybevételéhez, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, illetőleg más olyan személyekkel, akikkel a Szolgáltató a szolgáltatásai értékesítése érdekében együttműködik.

2. A szerződő felek

2.1. Szerződő fél az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetőleg igénybe veszi. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybe vevő a továbbiakban: Vendég.

2.2. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -amennyiben a feltételek teljesülése folytán közöttük a szerződés létrejön- a továbbiakban: Felek.

2.3. Amennyiben a szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett egy áltata megbízott harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le, az együttműködésre a Szolgáltató és a Közvetítő között létrejött megállapodás az irányadó, és a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget.

3. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérése a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik a Vendég részéről tényleges megrendelés, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vendég írásbeli foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

3.3. Átutalás esetén attól fogva garantált a Vendég megrendelése, hogy a foglalási összeg 30 %-a, illetve a visszaigazolásban szereplő összeg, a Szolgáltató számlájára megérkezik. Azokat a szobákat, melyekre nem garantált foglalás vonatkozik, a Szolgáltató jogosult harmadik személy számára értékesíteni. A beérkezett előlegről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki.

3.4. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Amennyiben a vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni, és a szálláshelyet végleg elhagyja, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Szolgáltató a Vendég által a határozott időtartam előtt elhagyott szobát jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbítása akkor lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató ebben az esetben kikötheti a már teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

3.7. A Szolgáltató általi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően, a szálláshely elfoglalása előtt igazolják.

3.8. A szálláshelyen csak a recepción regisztrált Vendégek tartózkodhatnak, a látogatók fogadása a hallban történik.

3.9. A Vendégek a szálláshely valamennyi szolgáltatását saját felelősségükre veszik igénybe, az ott tartózkodásuk teljes időtartama alatt.

3.10. A szálláshely szolgáltatásait igénybe venni, annak létesítményeit használni minden Vendég csak saját felelősségére jogosult.

3.11. Amennyiben a gyermekkorú vagy fiatalkorú vendég egészségügyi állapota vagy más ok indokolja, nem hagyható a szálláshely területén szülői vagy gondozói felügyelet nélkül.

3.12. Tizennégy éven aluli személyek a szálláshely egyes szolgáltatásainak igénybevételére, így különösen a wellness-létesítmények használatára gondozói felügyelet alatt jogosultak, a gondozásukra, illetőleg felügyeletükre köteles személy felelősségére. A hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizennégy éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a szálláshely fürdőmedencéjét.

3.13. A szauna és jakuzzi használata külön díjköteles, melynek igénybevételét a recepción munkatársunknál jelezheti.

3.14. Mindennemű károkozás, kártérítés címén felszámolásra kerül! Érkezéskor 20.000.- forint kaució fizetése szükséges, mely összeg az épületben, berendezési tárgyakban okozott sérülések, hiányosságok megtérítésére szolgál. A kaució teljes összegben visszajár, ha nem történt károkozás, illetve ha apartman ugyanolyan állapotban kerül visszaadásra, mint ahogy át lett véve. A berendezés megrongálásáért teljes körű anyagi felelősséget kell vállalni.


4. A szolgáltatás igénybevételének megkezdése és befejezése (check-in és check-out)

4.1. A Vendégek a bérelt helyiségeket az érkezés napján 14:00 órától foglalhatják el.

4.2. A Vendégek a bérelt helyiségeket a távozás napján 10:00 óráig kötelesek elhagyni.

4.3. A Szolgáltató a felek erre irányuló előzetes megállapodása esetén kései kijelentkezést biztosíthat a Vendégek számára.

4.4. A bejelentőlap pontos kitöltése után a Vendégek a regisztráláskor szobakulcsot kapnak, amelyet távozáskor kötelesek a recepción elhelyezni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató 15.000.-Ft díjat számít fel a Vendégnek kulcsonként.


5. Lemondási Feltételek

5.1. Az egyéni Vendég foglalását az érkezést (érkezés napján 15:00 óra) legalább 7 nappal megelőzően a megrendelt szolgáltatást díjmentesen lemondhatja, amennyiben nem szerepel ettől eltérő információ a visszaigazolásában. Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 7 napon belül kerül sor, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a kötbér a megrendelt szolgáltatás foglalási előlegének a 100%-a.

HAnd Birtok felhívja a figyelmet, hogy az alábbi esetekben is az általános lemondási feltételeket érvényesíti, azaz vis maior-ra történő, vagy COVID-dal kapcsolatos hivatkozásokat nem tud elfogadni:

  • akár a vendég/megrendelő/szolgáltatást igénybe-vevő működését, részéről a szolgáltatás igénybe vételét, akár a szálláshely működését, vagy a megrendelt rendezvény/fellépés megtarthatóságát jogszabály vagy hatósági/hivatali rendelkezés korlátozza, akadályozza, mivel a szolgáltatást ezen esetben is előkészítjük, illetve a rendelkezésre álló keretek között nyújtjuk.
  • COVID vagy veszélyhelyzeti rendelkezések esetén, mivel a szolgáltatást ezen esetben is előkészítjük, illetve a rendelkezésre álló keretek között nyújtjuk.

Az általános lemondási feltételeink tehát a COVID járvánnyal összefüggő okból eltérést nem engednek, lévén a járvány és annak hatásai ismertek, azokkal számolni kell, a megrendelés ennek tudatában történik. Lemondás esetén tehát, kivétel nélkül, a kifizetett előleg visszatérítésére a vendég/megrendelő az általános szabályok szerint jogosult.

5.2. Lemondásra és módosításra kizárólag e-mailben kerülhet sor a Szolgáltató értékesítő alkalmazottjánál (info@handbirtok.hu).

5.3. Amennyiben a Vendég foglalását előlegfizetéssel biztosította, és az érkezés napján nem érkezik meg, a Szolgáltató a megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesítheti.

5.4. Amennyiben a Vendég a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel nem biztosította, az érkezés napján 18:00 órától a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.


6. Árak, fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató az árakat Forintban határozza meg. Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult az árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, mely változás a már visszaigazolt foglalásokat nem érinti.

6.2. A Szolgáltató által megadott árak a visszaigazolás szerinti ellátást, azaz reggelit, és/vagy félpanziós ellátást foglalnak magukban. A reggeli egyszeri étkezésre a reggeli órákban, míg a félpanzió reggel, illetve este egyszeri étkezésre jogosít a szálláshely éttermében. Az étkezésre a Vendégek a házirendben meghatározott időpontokban jogosultak. Az étterem területéről a az ételt elvinni tilos. Az ár magában foglalja a takarítás költségét.

6.3. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke a helyszínen készpénzben (Forintban) egyenlíthető ki.

7. Személyes adatok kezelése

7.1. A Szolgáltató az általa működtetett weboldal Vendég általi használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása során az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el.

7.2. Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértéken túl saját marketing tevékenységéhez használja fel. Vendég ehhez a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul. Szolgáltató az adatokat harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

7.3. Szolgáltató a szálláshely területén a személy – és vagyonbiztonság érdekében elektronikus térfigyelő rendszert (kamerarendszer) működtet. Vendég a szálláshely területére való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy róla – kizárólag ezen célból – képfelvétel készüljön. ????

8. A szerződés teljesítésének elutasítása és a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a Vendéggel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni azzal, hogy a Vendég továbbra is tartozik a megrendelt szolgáltatások ellenértéke 100%-ának megfizetésével, amennyiben

-a.) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, berendezéseket és egyéb eszközöket, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, valamint az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,

-b.) Vendég megszegi a szálláshely házirendjét, és a házirenddel ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

-c.) Vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát, és a biztonsági szabályzattal ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

-d.) Vendég fertőző betegségben szenved,

-e.) Vendég a szálláshelyét a távozás napján délelőtt 10.00-ig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,

-f.) a Szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét az abban meghatározott időpontig,

-g.) a Vendég a szálláshely alkalmazottaival durván, vagy kifogásolható módon viselkedik, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható,

-h.) a Vendég a békés együttélés szabályait megszegi, a szálláshely alkalmazottaival vagy a többi vendéggel durván, vagy kifogásolható módon viselkedik,

-i.) a Vendég a szálláshely alkalmazottjával vagy más vendéggel konfliktushelyzetbe kerül, melyet nem kulturált módon rendez; hangoskodással vagy más nem kívánatos magatartással a többi vendéget kellemetlen helyzetbe hozza, zavarja, függetlenül attól, hogy a konfliktus kialakulása melyik félnek róható fel,

-j.) Vendég a szálláshely területén és közvetlen környezetében, az általa bérelt szobán kívül szexuális cselekményt végez vagy végeztet, vagy egyébként szeméremsértő módon viselkedik. Azzal, hogy a Vendég ezt a tilalmat megszegi, hozzájárul ahhoz, hogy az erről készült felvételt a Szolgáltató teljes körűen felhasználja.

8.2. Amennyiben a szerződés teljesítése „Vis maior” okból marad el, a szerződés a jövőre nézve megszűnik.

9. Elhelyezési garancia

9.1. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben kikötött szolgáltatásokat önhibájából nem tudja biztosítani, köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni.

9.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szálláshelyen történő elhelyezést nem tudja biztosítani, a Vendégnek segítséget nyújt egy másik szálláshely keresésében.

9.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató fenti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz – függetlenül attól, hogy a felajánlott elhelyezést a Vendég elfogadja- e – Vendég kártérítési igénnyel a Szolgáltatóval szemben utóbb nem élhet, vele szemben további követeléseket nem támaszthat.

10. A Vendég jogai

10.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon helyiségeinek és létesítményeinek használatára, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, valamint jogosultak a szokásos kiszolgálásra a szálláshely szabályzatának megfelelő nyitvatartási időben.

10.2. A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszok kezelésére kötelezettséget vállal.

11. A Vendég kötelességei

11.1. A Vendég köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.

11.2. A Vendég köteles gondoskodni a vele érkező kiskorúak állandó felügyeletéről. A szálláshely személyzetének nincs kapacitása arra, hogy munkájuk ellátásán felül figyelemmel kövessék a gyermekeket, így pl. azt, hogy elhagyják-e a szálláshely épületét, területét.

11.3. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálláshely recepcióján, és rendelkezésre bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljárás alapját képezhetik.

11.4. A Vendég, valamint annak látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek a szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen, a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

11.5. A Vendég köteles a wellness-részlegen papucsot viselni, az ott található létesítmények használata előtt minden esetben lezuhanyozni. Tilos a medencét, jacuzzit olajos, tisztítószeres, homokos testtel használni, azokban szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert használni. Lázas betegek, fertőző betegek, görcsös állapotban, vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedők, ittas vagy bódult állapotban lévő személyek, valamint azok, akiknek nyílt sebük van, a wellness-részleget nem vehetik igénybe. Tilos a medencékben ételt, italt fogyasztani, szemetelni, azt mellékhelyiségként használni, dohányozni, hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel a többi vendég nyugalmát zavarni. Úszni nem tudók a medencét nem vehetik igénybe. Hat éven aluli és úszni nem tudó tizennégy éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket. Tilos a medence-térben meztelenül tartózkodni. Tilos a medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat, vagy bármely más, baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni. A Vendég köteles tájékozódni a szálláshely személyzeténél az ott található berendezések, eszközök használatáról, illetve kezeléséről, amennyiben erre vonatkozó leírást nem talál, vagy az számára nem egyértelmű. Az uszodamesterek, és a biztonsági szolgálat alkalmazottainak útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartania. A medencébe és a jacuzziba tilos az ugrálás.

11.6. A Vendég a szobájában csak a magával hozott ételt fogyaszthatja el, a szoba állagának, tisztaságának megóvása mellett. A szálláshely területére házhozszállítással ételt rendelni tilos. A szálláshely éttermének területéről az ételt kivinni tilos.

11.11. Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni a szálláshely legközelebbi munkavállalójának.

11.12. A szálláshely területén a Vendég este 22:00 órától köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, zajkeltéstől, mely a megszálló többi vendéget zavarhatja.

11.13. A Vendég köteles a szobáját minden esetben bezárni.

11.14. A Vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el a szálláshely, valamint a szálláshely biztonsági előírásait, és az azokkal ellentétes magatartás tanúsításától tartózkodni köteles. Amennyiben a Vendég az ezekben a dokumentumokban foglaltakat megszegi, az eset súlyosságára tekintettel Szolgáltató jogosult őt az érintett szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, vagy a köztük létrejött szerződést az ellenszolgáltatás követelése mellett felmondani.

12. A Vendég kártérítési felelőssége

12.1. A Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet a Szolgáltató vagy harmadik személy szenved el és amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

12.2. A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet a szobában vagy a szálláshely más helyiségeiben, illetőleg a szálláshely környezetében, kertrészben stb. a nem rendeltetésszerű használat okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős.

12.3. A Vendégnek a bérelt szobát és a többi, általa használt helyiséget olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből (kiömlött folyadék, vizelet, hányadék, dohányzás, stb.) adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég köteles az okozott kár mértékének megfelelő, de minimum 30.000 Ft díj megfizetésére.

12.4. Az átvételkori állapot fenntartása a kertre is vonatkozik. A virágok, más növények leszakítása, rongálása, kiásása stb. során adódó költségek pl. újbóli telepítés költségei a kárt okozó Vendéget terhelik.

12.5. Amennyiben a Vendég a wellness-részlegen található medence vizét oly mértékben szennyezi, hogy annak lecserélése vagy a szokásostól eltérő vegyszeres kezelése indokolt, a Vendég a medence vizének szennyezése esetén a szennyezés valamint a kiesett üzemidő mértékének megfelelő, de minimum 100.000 Ft, a jacuzzi vizének szennyezése esetén a szennyezés valamint a kiesett üzemidő mértékének megfelelő, de minimum 80.000 Ft egyszeri díjat köteles megfizetni.

12.6. A Vendég felelősséggel tartozik a gondozása vagy felügyelete alatt álló kiskorú magatartásáért. Köteles ennek értelmében megtéríteni mindazon kárt, melyet a kiskorú okoz, függetlenül attól, hogy annak magatartása károkozásra irányul, vagy pusztán gyerekjáték eredménye (pl. falak, bútorok összefirkálása, kárpit tépkedése).

12.7. Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete valamely tagjának.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket magával a szálláshelyre bevitt.

13.2. A szálláshely területén a Szolgáltató vagyonvédelmi és biztonsági okokból kamerarendszert működtet, a Vendég a szálláshelyre való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön. A Szolgáltató a felvételeket magánszemélyek részére nem adja ki, csak hatósági megkeresés alapján a hatóság részére szolgáltatja ki azokat.

13.3. A Szolgáltató a szálláshely működtetése, fenntartása körében jogosult elvégezni az ezzel járó szokásos teendőket (pl. heti egy fűnyírás) és egyéb karbantartási munkálatokat, melyeket igyekszik a vendégek legkisebb zavarása mellett kivitelezni.

14. A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján a megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

14.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Vendég írásos és dokumentáltan beérkezett panaszainak kivizsgálására, valamint a probléma kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint ezek írásba adására.

15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

15.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely a szálláshely területén maga, vagy alkalmazottja hibájából következett be.

15.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan káreseményre, amely a Szolgáltató és alkalmazottainak ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következik be, vagy amelyet a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoznak.

15.3. A Szolgáltató jogosult kijelölni a szálláshely területén olyan helyeket, melyekre a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól olyan károk esetében, melyek a Vendéget vagy a felügyelete alatt állókat olyan helyen érik, ahova nem léphetnek be.

15.4. A Szolgáltató kárfelelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a Vendég az őt ért káreseményről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat.

15.5. Nem felel a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

15.6. Értéktárgyért, értékpapírokért, készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy olyan okból következett be a kár, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik.

15.7. A szálláshely wellness-részlegének használata, -ahogy a szálláshely minden szolgáltatásának igénybevétele- saját felelősségre történik. A wellness-létesítmények használata kockázatot hordoz magában pl. a padlófelületek csúszóssága miatt, az ilyen és ehhez hasonló kockázatokkal a szolgáltatásokat igénybe vevőknek számolniuk kell. A szálláshely az ezen szolgáltatásokat igénybe vevőket ért ilyen balesetekért felelősséget nem vállal. Kiskorúak csak szülői felügyelettel és a szülő felelősségére vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

16. Vis maior

16.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, árvíz, tűz, időjárás viszontagságai, sztrájk, áramkimaradás, csőtörés, etc.) amely felett nem bír ellenőrzéssel sem a Szolgáltató, sem a Vendég -vis maior- bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény el nem hárul.

17. Veszélyhelyzeti rendelkezés

Azon időszakban, amikor Magyarország területén a magyar kormány veszélyhelyzetet rendel el, tart fenn, Szolgáltató jogosult a szolgáltatásai korlátozására, működése teljes felfüggesztésére. Szolgáltató a veszélyhelyzet ideje alatti, előre nem tervezhető, nem látható kormányzati intézkedések, illetve más külső körülmények érdemi hatása miatt jogosult a Vendég értesítése mellett a szolgáltatása korlátozására vagy felfüggesztésére. Amennyiben a Vendég előzetes foglalása ezen korlátozással vagy felfüggesztéssel érintett időszakra esne, az értesítésétől számított 7 napon belül jogosult nyilatkozni az általa befizetett előleg visszatérítéséről (lemondás), vagy a szolgáltatás igénybevétele átütemezéséről. Amennyiben a Vendég ezen időtartam alatt nyilatkozat nem tesz, akkor elfogadja a korlátozott szolgáltatásnyújtást, illetve a szolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztés megszűnte utáni időszakra való foglalás-átütemezését. Ezen átütemezés során a szolgáltatás az eredetivel azonos kiemeltségű időszakba kerül áttételre, melyről a felek egyeztetnek.

Vendég kifejezetten elfogadja ezen kockázatvállalás melletti foglalását és előlegfizetését.

18. Záró rendelkezések

18.1. A teljesítés helye az a hely, ahol Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

18.2. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés által nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok irányadóak.

18.3. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a teljesítés helye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

18.4. A foglalás visszaigazolása esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálláshely recepcióján is

Language/Sprache